V akom stave našiel samosprávu tesne po voľbách,  kroky, ktoré doteraz realizoval, ale aj plány a vízie ďalšieho fungovania mesta predstavil dnes novinárom primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. Podľa jeho slov získavala  samospráva v minulom  funkčnom období financie najmä z rozpredaja majetku. Príjmy z odpredajov pozemkov a kapitálových aktív tvorili za minulé funkčné obdobie výšku 11 639 669 eur. Ďalším zdrojom bolo úverové krytie, z ktorého sa realizovala napr. rekonštrukcia  plavárne,  radnice či  fontány na Námestí SNP.  “Súčasné vedenie mesta nechce ísť  cestou  rozpredaja majetku pod cenu, naším cieľom je budovanie verejno – súkromných partnerstiev, ktoré dokážu efektívne riešiť financovanie rozvojových aktivít”, konštatoval primátor Peter Gogola.

Peter Gogola s manželkou ešte počas volebnej noci.

Počas stodňového pôsobenia vo vedení samosprávy získal primátor  reálny obraz o stave rozpracovania nového územného plánu, aj o stave projektov na získavanie financií z eurofondov či pripravenosti v priemyselnom parku. “Som rád, že sa nám podarilo podpísať Zmluvu s Transparency International Slovensko, vďaka čomu získa  Banská Bystrica bezplatne  protikorupčný audit spolu so sériou riešení. Transparentnosťou v praxi možno nazvať aj rozhodnutie preskliť dvere kancelárií  mestského úradu”, zhodnotil primátor Gogola.

V súvislosti s plánmi a víziami bol novinárom predstavený tucet priorít, ktoré chce vedenie mesta v krátkodobom i strednodobom horizonte napĺňať. Peter Gogola: „Chceme počúvať všetkých, hlas odbornej i laickej verejnosti je pre nás dôležitý. Aj preto som zriadil tri  poradné orgány primátora:  Radu seniorov, Urbanisticko-architektonický poradný orgán a  Radu mimovládnych organizácií.” V rámci budovania verejno-súkromných partnerstiev pripravuje primátor stretnutie s banskobystrickými podnikateľmi a ponúka im víziu spoločného smerovania, ktorého cieľom je prioritne  rozvoj cestovného ruchu.

Práve cestovný ruch ako jednu zo svojich priorít predstavil na dnešnom stretnutí s médiami primátor Peter Gogola. Hovoril o vízii mesta Banská Bystrica ako mesta turizmu, kultúry a športu. Cestovný ruch znamená podľa neho  poskytnúť turistom atrakciu a k nej náležité  služby: “Nestačí mať len atrakciu. Ľudia neprichádzajú do mesta sa len najesť, ale chcú niečo zažiť, chcú prežiť emóciu. Na dosiahnutie vízie si stanovujeme  krátkodobé, strednodobé a  dlhodobé ciele. Chceli by sme osloviť aj ostatné partnerské mestá, aby predstavili Banskobystričanom svoju kultúru, históriu, gastronómiu. Krátkodobé ciele sú realizovateľné v horizonte jedného až dvoch rokov.”

Primátor v diskusii s poslancami mesta.

Medzi strednodobé ciele zaradil primátor Peter Gogola vybudovanie prímestskej rekreačnej zóny – lesoparku v blízkosti mesta, pričom sa chce uchádzať o podporu z Nórskych finančných mechanizmov, z priority Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva. Úlohou mesta je podľa neho vyhľadávanie potenciálneho investora a vytvorenie podmienok pre realizáciu veľkého projektu v horizonte štyroch až šiestich rokov. V tomto horizonte už musí byť Banská Bystrica pripravená prijať masívne množstvo turistov a poskytnúť im kvalitné služby.

Primátor Gogola po 100 dňoch vo funkcii predstavil dvanásť priorít, ktoré už vyplynuli aj zo skúseností, ktoré počas prvých mesiacov pôsobenia získal. Sám ich označuje ako netuctové.

1) Transparentnosť

– uvedieme odporúčania protikorupčnej stratégie TIS do fungovania MsÚ

2) Bezpečnosť, právo a poriadok

– zmeníme filozofiu fungovania mestskej polície

3) Sociálne služby

– udržíme a zlepšíme dosiahnutý štandard, rozšírime sociálne služby pre špecifické skupiny (vozíčkari)

4) Životné prostredie

– vybudujeme prímestské rekreačné zóny – lesopark

5) Školstvo

– obnovíme školské budovy a školské športové areály

6) Doprava

– zvýšime kvalitu MHD, podporíme nemotorovú dopravu

7) Cestovný ruch

– vytvoríme predpoklady pre masívny rozvoj v oblasti cestovného ruchu

8) Kultúra

– komunikačne a marketingovo „zastrešíme“ všetky kultúrne inštitúcie na území mesta

9) Bytová výstavba

– podporíme výstavbu štartovacích bytov

10) Šport

– budeme podporovať najmä mládežnícke športové aktivity

11) Stratégia a územný rozvoj

–         budeme apelovať na lokálpatriotizmus miestnych podnikateľov, pretože len vďaka ich kapitálu je možný rozvoj BB. Mesto im poskytne plnú podporu v ich aktivitách, pokiaľ sú v súlade s koncepciou rozvoja mesta

–         schválime a presadíme nový územný plán mesta

12) zahraničné vzťahy, partnerské mestá

–        oživíme medzinárodnú spoluprácu, kultúrnu výmenu a šírenie kreditu mesta v zahraničí

–        pritiahneme zahraničné investície do cestovného ruchu a priemyslu s vysokou pridanou        hodnotou