Zoznam pamätihodností mesta sa rozrástol o osem nových schválených návrhov. Sú medzi nimi pamätné tabule venované obetiam minulého režimu, v kategórii nehmotných pamätihodností boli zapísaní banskobystrickí kníhtlačiari Macholdovci.

Pamätnú tabuľu venovanú nespravodlivo prenasledovaným v rokoch 1948-1989 slávnostne pred rokom odhalila vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská spoločne s predsedom regionálnej organizácie Zväzu protikomunistického odboja Ladislavom Babalom. Foto: MB

Banská Bystrica má od roku 2011 svoju evidenciu pamätihodností mesta, kde sú zapísané nielen dôležité miesta a budovy, ale aj osobnosti či iné kultúrne dedičstvo. Poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili pridanie dovedna ôsmich nových návrhov.

Z hmotných pamiatok bol pridaný Viadukt železnice pod Jesenským vŕškom, zvonice v Majeri, Rakytovciach, Senici a v Kostiviarskej. Spomedzi prírodných diel bola zapísaná Lipa pri Evanjelickej fare na Sládkovičovej ulici, spojená s menom rovnomenného slovenského básnika. Za spomenutia hodné boli uznané aj pamätné tabule venované nespravodlivo odsúdeným a mučeným v rokoch 1948-1989 či tabuľa kňazovi Imrichovi Ďuricovi, ktorý si za minulého režimu odpykal za svoju činnosť 10 rokov v rôznych väzniciach, vrátane Jáchymovskej uránovej bane.

Medzi nehmotné pamiatky bol zaradený rod Macholdovcov, ktorý sa zaslúžil o rozvoj kníhtlačiarstva v 19. storočí.

O zozname rozhoduje Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica. Tento poradný orgán mestského zastupiteľstva schvaľuje na základe nových skutočností návrhy na zápis (prípadne zrušenie zápisu ) na základe podnetov laickej a odbornej verejnosti.

Zoznam pamätihodností Banskej Bystrice:

Register nehmotných pamätihodností: Medený Hámor, Banskobystrický pochod, ZnelkaSlobodného slovenského vysielača, vydávanie periodika Staré noviny liteního umění, Banícke povstanie 1525-26, udelenie mestských privilégií, návšteva Jána Pavla II., ďalej osobnosti: A. Anderle, kráľ Belo IV., J. Bakoss, M. Bel, P. Bielik, J. Botto, J. Cesnak, J. Cikker, J. D. Matejovie, J. Egry, V. F. Bystrý, J. Flaché, S. Libay, J. Golian, P. Hrúz, L. Hudec, J. Kohút, M. Kováč, J. Krébes, K. Kuzmány, M. Konigsberger, A. Matuška, C. O. Moller, J. Móry, Š. Moyses, J. Murgaš, D. Petelen, B. Poničanová, A. Sakáč, L. Sára, A. Schonfeld, D. Skutecký, A. Sládkovič, T. Stadler, S. Stračina, A. Škrábik, A. Stollman, J. G. Tajovský, T. Vansová, R. Viest, K. A. Zipser, G. K. Zechenter Laskomerský

Register hmotných pamätihodností: hrobka rodiny Holeschovcov, fontána na námestí SNP, zvonice (Rudlová, Skubín, Kremnička, Sásová, Rudlová), pamätný kameň J. D. Matejovie, tabuľky s nápisom Provereno min net, keramické reliéfy na domoch na Fončorde, mohyla k 1. svetovej vojne v Majeri, pamätnú tabuľu osadenú pri návšteve arcikniežaťa F. Karla, socha pápeža J. Pavla II., súsošie Š. Moysesa a K. Kuzmányho, tabuľka s označením výšky vody pri povodni r. 1813, industriálne objekty: regulátor vody na Bystričke, komín na Hornej ul., urbanistické celky: stará Fončorda, Fortnička, sídlisko Prednádražie, Štadlerovo nábrežie

Prírodné priestory: medokýš pod starou nemocnicou i na Štiavničkách, ľaliovník v evanjelickom cintoríne, Urpín a park pod Pamätníkom SNP ako i budovu Stredoslovenskej energetiky a. s., Železničnej stanice, Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, Ekonomickej fakulty UMB, pobočky Slovenskej sporiteľne, Pošty, budovu bývalej ZŠ Š. Moysesa, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, SPŠ stavebnej.