V záujme skvalitnenia poskytovania služieb občanom rozhodol prezident finančnej správy o zriadení novej pobočky Colného úradu Banská Bystrica – Pobočka CÚ Pošta. Po rokovaniach vedenia finančnej správy so Slovenskou poštou, a. s. bude pre prerokovávanie poštových zásielok predkladaných Slovenskou poštou, a.s. v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste 1441/36 Banská Bystrica – Kráľová v pracovných dňoch otvorená Pobočka colného úradu Pošta. Colná pobočka bude sídliť v jednej budove  spolu s vyclievacím pracoviskom Slovenskej pošty, a.s.

Otvorenie novej pobočky colného úradu výrazne urýchli a zefektívni doručovanie  listových i balíkových  zásielok prichádzajúcich z krajín mimo EÚ. Poštové zásielky určené obyvateľom banskobystrického regiónu budú z Bratislavy zasielané na vyclievacie pracovisko  Slovenskej pošty, a.s.  v Banskej Bystrici Kráľovej a budú predložené na prerokovanie  na Pobočku colného úradu Pošta, kde colníci vykonajú colnú kontrolu a podľa charakteru zásielky určia ďalší postup, pričom naši klienti budú môcť na jednom mieste vybaviť všetky potrebné záležitosti spojené s colným konaním.

Podrobnejšie informácie o prerokovávaní poštových zásielok sú uvedené aj na webovej stránke finančnej správy v colnej sekcii.