Aj tento rok udelí primátor mesta Ján Nosko Čestné občianstvo a odovzdá Cenu mesta i Cenu primátora za rok 2022 osobám alebo inštitúciám, vďaka ktorým sa šíri dobré meno Banskej Bystrice. Návrhy na ocenených je potrebné zaslať do 20. marca elektronicky alebo poštou.

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike pri významných jubileách alebo výročiach. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh Banskobystričanov, poslancov či primátora mesta.

Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta na návrh Banskobystričanov, poslancov a poslankýň.

Čestné občianstvo Mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam.

Vaše návrhy nám môžete posielať e-mailom na adresu: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE.

Aby bol návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý spolu s ostatnými dôležitými informáciami nájdete na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Život v meste/Kultúra, konkrétne na tomto odkaze.