Približne pred mesiacom bol schválený rozpočet mesta na rok 2019. V čase, keď primátor rozpočet predkladal, bolo nad slnko jasnejšie, že mzdy učiteliek v materských školách v roku 2019 zo zákona stúpnu o 10% a že prevádzkové náklady vďaka rastu cien energií stúpnu minimálne o 5%. Napriek tomu primátor predložil a poslanci schválili VZN, podľa ktorého sa ročný príspevok mesta na jedno dieťa v škôlke zvýšil medziročne len o 0,4% , z 2 189,95 € v roku 2018 na 2 199,20 € v roku 2019.

Rozumný človek by si povedal, že mesto asi na viac nemá, veď na deťoch by predsa nešetrili. Lenže výnos dane, ktorý mesto v roku 2019 dostane na jedno dieťa v MŠ je 2 560,19 €. Podielové dane sa mestu prideľujú aj na základe počtu detí v MŠ, teda podielové dane mesto dostáva aj vďaka deťom v materských školách. Je teda povinnosťou mesta tieto prostriedky použiť na mzdy a prevádzku MŠ. Mesto ale pridelilo škôlkam len 86% z toho, čo na ich prevádzku dostalo od štátu. Napriek tomu, že reálne náklady a potreby sú predvídateľne vyššie ako bolo spomenuté v úvode.

Čo sa skrýva za týmto paradoxom sa ukázalo veľmi skoro. Hneď o mesiac neskôr, na februárové zasadnutie MsZ mesto predkladá návrh na zmenu VZN  o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Ľudovo povedané, mesto navrhuje zvýšenie poplatkov od rodičov. Samozrejme, že všetko je logicky zdôvodnené zvyšovaním cien energií a platov. Nezabúdajme ale, že pred mesiacom mohli rozhodnúť o príspevku na jedno dieťa vo výške 2 560 €, lebo presne toľko na každé dieťa pritečie do rozpočtu mesta z podielových daní. Oni však pridelili len 2 199 € a zvyšok vytiahnu z vrecka rodičov.

Takže konkrétne v materskej škole sa zvýši mesačný príspevok rodiča na  dieťaťa o 2 € a za prázdninovú činnosť v mesiacoch júl, august o 5 €. Výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole sa zvýši paušálne mesačne o 2 € na každé dieťa materskej školy.  Z 2,5 € na 4,5 €.

Rovnaký scenár platí aj pre ostatné školské zariadenia. ZUŠ-kám mesto pridelí 84 % (resp. 92%) z toho, čo na nich dostane z podielových daní, školským klubom pri ZŠ 85 % a školským jedálňam len 77 %.

A poplatky sa zvyšujú nasledovne: hudobný odbor –  prípravné štúdium z 27 € na 45 €, základné štúdium z 53 € na 65 €, ostatné odbory – prípravné štúdium z 27 € na 35 € a základné štúdium z 37 € na 50 €

V školskom klube vraj ostávajú poplatky na rovnakej výške. Pôvodné znenie VZN je: „zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí mesačne minimálne sumou 8,00 €.“, s tým, že riaditeľ mohol určiť vyššiu sumu. A riaditelia väčšinou určili sumu 10 €. Nové znenie je „zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí mesačne minimálne sumou 10,00 €“, s tým, že riaditeľ môže určiť vyššiu sumu. Tak uvidíme, kedy sa aj tu posunieme o 2 €?  A možno nie, ak aj tu zafunguje trh a konkurencia ako pri centrách voľného času. V centrách voľného času totiž nedochádza k žiadnemu navýšeniu poplatkov. V dôvodovej správe je to zdôvodnené nasledovne: „Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času zostáva bezo zmeny, nakoľko v meste pôsobí ďalších 8 neštátnych centier voľného času.“

V školských jedálňach pri ZŠ sa zvyšuje výšku príspevku na režijné náklady o 4 € na stravníka mesačne.   Zo 4 € na 8 €.

Takže tak, milí voliči, zvykajte si, je po voľbách.

 

PS: Zaujímalo by ma, ako sa s týmto zvyšovaním poplatkov vyrovnajú predkladatelia (primátor a prednosta) ako aj poslanci, ktorí často používajú argument, že neštátne školské zariadenia nemajú nárok na rovnakú dotáciu od mesta ako štátne školské zariadenia preto, lebo neštátne zariadenia vyberajú poplatky od rodičov a štátne nie. Skutočne?

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen Komisie MsZ pre vzdelávanie so záujmom o veci verejné