V piatok 19. novembra Mestský úrad zverenil návrh rozpočtu na nový rok. Zverejnil ho na úradnej tabuli, teda ho zároveň predložil obyvateľom na pripomienkovanie. Každý Bystričan si môže určiť svoju vlastnú prioritu a v tomto duchu aj rozpočet rozporovať. Ja osobne vidím význam vo väčšej starostlivosti o zeleň. Práve na túto tému som zaslal otázky na mestskú komisiu pre životné prostredie. Odpovede Mesta na tieto otázky zverejňujem v neskrátenej podobe  prostredníctvom tohto blogu.

Otázky pre mestský úrad

1. Rozpočet na údržbu stromov v meste – je možné odhadnúť, koľko peňazí by bolo treba vyčleniť, aby sa mesto dokázalo starať o všetky stromy na svojich pozemkoch? Je suma v navrhovanom rozpočte dostatočná?

Odpoveď: V rozpočte nie je stanovená pevná suma na údržbu drevín. V intraviláne rastúce stromy základných druhov sa bežne neorezávajú. Pravidelným rezom sa ošetrujú len napríklad globózne javory, globózne jasene, prípadne sakury. Stromy základných druhov, sa orezávajú len zo zdravotného hľadiska (suché konáre, poškodené, zlomené konáre – napríklad po víchrici). Aj vzhľadom na predmetné, nie je možné vyčísliť koľko finančných prostriedkov by bolo potrebných na ošetrenie všetkých drevín v meste Banská Bystrica. (Martin Majling, Michal Valent ZAaRES)

2. Starostlivosť o stromy namiesto trvaliek – na sociálnych sieťach sa opakovane objavuje táto výčitka, že sa mesto prehnane stará o trvalky na križovatkách na úkor vzrastlejšej zelene. Môže sa k tejto výčitke vyjadriť niekto kompetentný (napr. zo ZAaRES-u)?

Odpoveď: V prvom rade treba poznamenať, že tak ako sú názory, že by sa
nemali realizovať kvetinové výsadby, sú aj názory, že kvetinové výsadby sú pýchou Banskej Bystrice a naši zamestnanci sú často na sociálnych sieťach i osobne chválení za výsledky ich práce.

V druhom rade treba poznamenať, že finančné prostriedky na nepravidelné ošetrenie vzrastlých stromov netečú z rovnakého balíka peňazí, ako údržba kvetinových záhonov. Kvetinové záhony sú v balíčku s údržbou trávnikovej zelene.

Taktiež treba povedať, že kebyže na plochách v križovatkách bol namiesto kvetín trávnik, ktorý sa musí kosiť, náklady na kosbu, aj vzhľadom na dopravnú situáciu okolo nich, by boli zhruba v rovnakej výše ako na údržbu kvetín.

V neposlednom rade si stojíme za tým, že kvetinové výsadby plnia nielen okrasnú a psychohygienickú funkciu pre obyvateľov nášho mesta, ale vo veľkej miere sú podstatnou zložkou v rámci podpory cestovného ruchu v zmysle, že návštevníci Banskej Bystrice si urobia pozitívny obraz o našom meste, keď vidia kvetinové výsadby na rôznych miestach. (Martin Majling, Michal Valent ZAaRES)

Rozpočet na budúci rok

V mestskom návrhu sa počíta s navýšením rozpočtu pre Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) až o 200 000 eur. Z kontextu ale  nie je jasné, či toto navýšenie pomôže zintenzívniť starostlivosť o zeleň (môže ísť aj o výdavky v súvislsoti s infláciou, ktorá postihuje prakticky celú ekonomiku). Istá debata o výdavkoch prebiehala aj na zasadnutí Komisie MsZ pre životné prostredie. Z tejto debaty vyberám tie poznámky, ktoré s touto témou súvisia:

p. Majling – doplnil, že údržba zelene je navýšená najmä o pomoc externých firiem – Podnik
medzitrhu práce a ďalej uviedol, že ZAaRESu absentujú v rozpočte financie na sezónnych pracovníkov, zaujímal sa o to, či bude v nasledujúcom roku súčasťou rozpočtu aj položka fond z náhradnej výsadby – na ošetrovanie stromov a pod.
p. Detková – tieto prostriedky sú vyčleňované v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane prírody a krajiny, Mesto zo všetkých príjmov plynúcich z rozhodnutí o výrube situuje tieto pe-
niaze na špeciálny účet a tieto prostriedky sú použiteľné aj na orezy čiže by sa vedeli zobraziť aj v rozpočte ZAaRESu, okrem orezov je ich možno použiť aj na strategický dokument starostlivosti o dreviny
p. Valent – náklady na údržbu zelene priamo súvisia s počasím a uviedol, že by privítal navýšenie kapitálových výdavkov
p. Katreniak – … prosil by spresniť, koľko sa počíta v budúcom roku na ošetrenie drevín a tiež by rád vedel, čo sa bude diať v Mestskom parku – či sa v parku pokračuje s ošetrením drevín
p. Valent – neurobené orezy sú spôsobené kalamitou, ktorej sa ZAaRES musel prednostne
venovať.

Z kontextu mi nie je celkom jasné, či predstavitelia ZAaRES-u žiadajú o ďalšie preniaze nad rámec prisľúbeného navýšenia o 200 tisíc eur. Ak čítame zápisnicu chronologicky, tak by to malo tak byť.

Diskusia sa týkala aj použitia fondu z výrubových konaní. Ak tomu správne rozumiem, ide viacmenej len o účtovné sprehľadnenie finančných operácií. Nejde teda o navýšenie rozpočtu oproti minulým rokom, Ako spomenula pani Detková, peniaze (z výrubov) sa tak či tak môžu používať len v zmysle zákona o prírode (viď aj ďalšie poznámky predstaviteľov ZAaRES-u v zápisnici). Je pravda, že v súčasnosti sa starostlivosť o zeleň uvádza vo viacerých tzv. podprogramoch, čo zneprehľadňuje sitáciu – minimálne pre pripomienkujúcu verejnosť. Tieto podprogramy môžete vidieť na nasledovných tabuľkách (okrem nich sú peniaze na zeleň vyčlenené aj v sekcii  13.10: Klimatická zmena, zelená a modrá infraštruktúra).

Ja osobne tému zelene považujem za prioritnú a preto zrejme budem rozpočet pripomienkovať aj oficiálne. Bolo by samozrejme správne, keby každý pripomienkujúci vedel povedať nielen to, kam peniaze treba pridať, ale aj to, odkiaľ ich zobrať (z ktorej kapitoly rozpočtu). Ja som si takéto kapitoly vybral aj pri minuloročnom pripomienkovaní, asi ich nájdem aj tento rok.

Poznámky

Za ústretovosť pri sprostredkovaní odpovedí ďakujem predsedovi komisie, Matúšovi Molitorisovi ako aj zodpovedným pracovníkom mestského úradu (konkrétni pracovníci sú uvedení v zátvorkách pri jednotlivých odpovediach).

Komisii pre životné prostredie som spolu zaslal 3 otázky. Tretia z nich sa ale netýka priamo rozpočtu, preto ju ani neuvádzam v tomto blogu. Týka sa jedného konkrétneho výrubového konania. Na túto tému sa ešte pokúsim získať stanovisko BBSK, ktoré bolo iniciátorom spomenutého výrubu.

PDF dokument – odpoveď mesta na tri  zaslané otázky.

Ilustračné foto – zdroj – webstránka organizácie ZAaRES

Zdroj tabuliek – rozpočet Mesta Banská Bystrica

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.