Prvého februára 2022 bude zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica voliť nového hlavného kontrolóra.

V decembri 2021 sa totiž tejto funkcie predčasne vzdal Ján Šabo. Ako dôvod uviedol zdravotné dôvody, avšak o funkciu by bol približne v tom istom čase aj prišiel, pretože súd ho uznal vinným za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Mesto Banská Bystrica tak vyhlásilo 22. decembra 2021 výberové konanie na túto pozíciu
a kandidáti mohli zasielať písomné prihlášky do 14.1.2022.

Čo a koho kontroluje hlavný kontrolór?

Hlavný kontrolór je najvýznamnejším prvkom vnútornej kontroly v meste. Vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce. Rovnako je oprávnený kontrolovať príjmy, výdavky a finančné operácie obce. Do jeho pôsobnosti spadá aj kontrola vybavovania sťažností a petícií. Jeho kontrole podlieha aj dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce, plnenie uznesení obecného zastupiteľstva ako dodržiavanie interných predpisov obce.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha jednak obecný úrad, ale napríklad aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie.  Taktiež môže kontrolovať osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Jeho oprávnenia sú teda naozaj významné, avšak, aby bol tento kontrolný mechanizmus aj funkčný, je kľúčové, kto túto pozíciu bude zastávať.

Aké kvality by mal mať  kandidát?

Zákonom stanovené kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra sú minimálne až nedostatočné pre potreby toho, čo má kontrolór pri svojej činnosti zvládať. Zákon o obecnom zriadení ako  jediný kvalifikačný predpoklad na funkciu hlavného kontrolóra ustanovuje „ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie“. Nešpecifikuje ani zameranie vzdelania, ani dĺžku odbornej praxe, ktorú by mal kandidát na kontrolóra absolvovať. To samozrejme obciam a mestám nebráni, aby do tejto funkcie zvolili aj osobu s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a zaujímali sa aj o jej  profesionálne skúsenosti.

To, že kontrolór by mal spĺňať isté odborné predpoklady – ideálne, vzdelanie právneho alebo ekonomického zamerania, je však len základ úspechu. Pri tak významnej kontrolnej funkcii sú totiž kľúčové morálne kvality kandidáta, jeho nezávislosť a nestrannosť. Napr. posledný kontrolór Ján Šabo bol do funkcie zvolený s vedomím, že išlo o bývalého poslanca mestského parlamentu za SNS a SMER-SD.  Zákon to síce nevylučuje, je však otázne, či takáto osoba dokáže následne vo funkcii pôsobiť nezávisle a nestranne. Je pritom dôležité aj to, či sa ako nezávislý javí. Je teda na poslancoch, aby si uvedomili, aké dodatočné odborné a osobnostné predpoklady by mal kandidát spĺňať, aby vedel riadne vykonávať túto kontrolnú funkciu.

Hlavného kontrolóra bude mestské zastupiteľstvo voliť 1.2. 2022 na svojom mimoriadnom zasadnutí, pričom každý kandidát bude mať len 10 minút na prezentáciu. Následne sa pristúpi k voľbe, a to v tajnom hlasovaní.

Podrobné verejné vypočutie a verejné hlasovanie poslancov

Je na úvahu, či by si voľba tak významnej funkcie nezaslúžila podrobnejšie verejné vypočutie, a to aj s možnosťou pre verejnosť zapojiť sa a klásť kandidátom otázky. Za 10 minút nie je jednoducho možné preskúmať spôsobilosť kandidáta.

Takto pred rokom sa vybrali cestou podrobnejšieho verejného vypočutia napríklad v mestskej časti Petržalka. Zastupiteľstvo umožnilo svojim občanom, ktorí mali záujem zapojiť sa do verejného vypočutia so svojimi otázkami, nahlásiť sa vopred prostredníctvom mailu. Dôkladné verejné vypočutie kandidátov napomáha kvalitnému a transparentnému výberu, kde sa priestor pre politické nominácie výrazne zužuje.

Voľba hlavného kontrolóra by si navyše zaslúžila verejné hlasovanie poslancov, aby občania vedeli za koho hlasovali nimi volení zástupcovia. V Banskej Bystrici je žiaľ táto voľba tajná, napriek tomu, že zákon verejnú voľbu nevylučuje. V demokracii by sa mali poslanci zodpovedať za svoje hlasovanie občanom. Občania sa v takých dôležitých veciach, ako je voľba hlavného kontrolóra, musia dozvedieť, za koho jednotliví poslanci hlasovali. V opačnom prípade hrozí, že na základe tajných zákulisných dohôd budú v tajnej voľbe zvolení kontroverzní a nekvalitní kandidáti, a poslanci nebudú niesť za svoje hlasovanie zodpovednosť voči voličom.

Držme si teda palce a dúfajme, že aj napriek tomu, že sa naše zastupiteľstvo ešte neodvážilo uplatniť takéto moderné a transparentné prístupy pri voľbe hlavného kontrolóra, zvolí toho najkvalitnejšieho kandidáta, ktorý bude spĺňať všetky odborné a morálne predpoklady, aby úrad hlavného kontrolóra viedol odvážne a aby naše mesto mohlo fungovať hospodárne a transparentne.

 

Autor blogu:

Ivana Figuli

Právnička a aktivistka. Vyštudovala humanitárne právo vo Francúzsku. Následne pôsobila v Gruzínsku a Mexiku, kde sa venovala právam utečencov a environmentálnemu právu. V roku 2013 sa vrátila na Slovensko a začala spolupracovať s občianskym združením VIA IURIS. Je členkou platformy Nie v našom meste v Banskej Bystrici. V tíme Bystrica má naviac pracuje ako právna poradkyňa.