Sídlisko Fončorda si prednedávnom užilo veľmi nepríjemnú zvukovú kulisu, súvisiacu so zatĺkaním pilót na stavbe „Obytný súbor Moskovská, Banská Bystrica“ ( ďalej len „hlavný objekt“).

Obyvatelia priľahlých bytových domov  však zažívajú celkom iný príbeh a na Fončorde nie je asi jediný človek, ktorý by s nimi menil. Premávka nadrozmerných stavebných strojov a nákladných ťahačov pod ich oknami je nepríjemný zážitok, na ktorý budú ešte dlho spomínať.

Nemuselo to tak byť, keby tí, ktorí na úrade mesta majú tieto veci v kompetencii, konali v záujme obyvateľov mesta a nielen v záujme investora.

Nie, určite nechcem nijako obviňovať investora, ktorý nerobí nič iné, len stavia na svojom pozemku to, na čo dostal stavebné povolenie. A preto ho ani nebudem menovať.

Chcem ale upozorniť na to, že postup schvaľovania tohto stavebného objektu na MsÚ je podľa mňa na hranici zákonnosti a vysvetlím aj prečo.

Stavebné konanie na túto stavbu bolo ohlásené verejnou vyhláškou, ktorú umožňuje zákon. Je len škoda, že ak mesto, ktoré už dnes využíva sms notifikáciu za účelom informovania ľudí o zasadnutiach MsZ, Mestskej rady, kultúrnych podujatí, či iných aktivít, doteraz nenašlo spôsob ako informovať touto cestou svojich obyvateľov práve o začatých stavebných konaniach. Tí by tak oveľa skôr mohli vstúpiť do týchto konaní a vzniesť pripomienky. Samozrejme, máme tu poslancov, ktorí majú k týmto informáciám určite bližšie a ak by sa o túto stavbu zaujímali, určite by mohli a mali na toto konanie obyvateľov okolia stavby upozorniť. Možno sa ale v tom čase práve fotili pri niektorej z rekonštrukcií chodníkov, či ciest..Prípadne mohli interpelovať prednostu a primátora mesta, prečo neboli v procese povoľovania stavby posudzované napojenia na verejné komunikácie.

To, že sa obyvatelia dnes dostávajú k oznámeniam o stavebných konaniach formou verejnej vyhlášky je síce zákonné, ale nie zodpovedajúce dobe a technickým možnostiam. Pevne verím, že aj tento blog bude impulzom na začatie úvah o tom, ako to zrealizovať. Osobne v tom nevidím žiaden problém.

Čo je však na hranici zákonnosti, je fakt, že s neznámych dôvodov stavebné konanie na „hlavný objekt“ neobsahovalo Stavebný objekt SO 07-Komunikácie a spevnené plochy a ani Stavebný objekt SO 08-Parkoviská . Ako môže stavebný úrad vydať stavebné povolenie na stavbu, ak nebolo posudzované napojenie tejto stavby na komunikácie a doriešené parkovanie? A ako môže primátor, štatutár mesta takéto stavebné povolenie podpísať?

Stavebný zákon má svoje nedostatky, napriek tomu kompetentnému orgánu dáva možnosť v zmysle § 66 Stavebného zákona určiť v záväzných podmienkach uskutočňovania stavby aj podrobné požiadavky napojenia na komunikácie. V tomto prípade, keďže SO 07 a SO 08 neboli predmetom stavebného konania, v stavebnom povolení na uvedený „hlavný objekt“ nie je o podmienkach napojenia na komunikácie ani zmienka.

Stavebné konanie na SO 07 a SO 08 prebieha a je momentálne prerušené!!

Zjednodušene povedané, mesto vydalo stavebný súhlas na realizáciu stavby objektu, ale prerušilo konanie na komunikácie a parkoviská. Môže sa teda teoreticky stať, že stavebník, pokiaľ nezíska stavebné povolenie na komunikácie a parkoviská a teda ich nebude môcť realizovať, nebude môcť ani stavebný objekt, ktorý práve realizuje, kolaudovať,  pretože táto podmienka v stavebnom povolení na „hlavný objekt“ je!

Prečo stavebný úrad neposudzoval v stavebnom konaní všetky stavebné objekty, vrátane SO 07 a SO 08, resp. prečo boli v tomto uskutočňované dve samostatné stavebné konania, na to by mal primátor, ako štatutárny zástupca mesta dať obyvateľom odpoveď.

Len komplexným posúdením sa totiž zabezpečí, že nový objekt bude spĺňať  požiadavky kladené naň a že tí, ktorí v ňom budú bývať , budú nakoniec spokojní. A nielen to, investor by mal istotu, že jeho stavebný zámer spĺňa všetky komplexné podmienky pre výstavbu a obyvatelia okolitých objektov by už vedeli, ako bude definitívne riešené pripojenie na jestvujúce komunikácie a ako bude riešené parkovanie v celom okolí novej zástavby.

A o to by zodpovednému primátorovi malo ísť predovšetkým.

PS:  verím, že dotknutí obyvatelia Moskovskej ulice sa dočkajú uspokojivej odpovede od primátora a že nebudú nakoniec nútení sa obrátiť za účelom posúdenia zákonnosti tohto postupu na prokuratúru v zmysle §20 Zákona o prokuratúre.

Autor blogu:

Miroslav Ivan

Občan Banskej Bystrice, ktorému nie je jedno v akom meste a v akej krajine žije. Zatiaľ stále verí, že môže prispieť k zlepšeniu života svojich detí a ďalších generácií na Slovensku. Člen strany SaS a tím líder pre Dopravu.