Navzájom súperiace politické strany sú vyštrnganým pozitívom. Sú o komunikácii a spoločne pripravovaných zmenách.
Avšak ako sa hovorí, anjeli nesúperia a múdrejší ustúpia. V meste tak máme síce bohatý občiansky život, ale aj množstvo „nezávislých“ neefektívnych poslancov a v širokej verejnosti nedostatočne odkomunikované riešenia.
Predsa len poslanci majú svoje kluby a politické súperenie nevyhnutné pre širokú komunikáciu aj o mestských problémoch viditeľne narastá.

Príkladom je situácia okolo Výboru mestskej časti a Občianskej rady Fončorda

Minulý týždeň som sa zúčastnila zasadnutia Občianskej rady. Pôvodne som chcela navrhnúť online prostriedky na zber podnetov od občanov a tiež na následnú online komunikáciu, ale zistila som, že nefunguje ani len webová ani facebooková stránka a ani možnosť prečítať si zápisnice. Aktivity sa však presunuli na iné miesto.

Občianske rady sú pomocným a poradným orgánom Výborov mestských častí, ktoré rozhodujú o finančnej čiastke min. 1,5€, tohto roku 2€ na obyvateľa. Fončorda tak má na rok 2023 vyčlenených 34 148€. Vo Výbore pre Fončordu je 7 poslancov a 4 neposlanci volení poslancami. Z nich sú tohto roku 2 členovia Občianskej rady, v ktorej pracujú dobrovoľníci.

Občianske združenia pre financovanie mestských častí?

Zaujímavá je existencia občianskych združení, cez ktoré prúdia financie z mestského úradu do mestských častí. O ich použití rozhodujú výbory s poslancami za pomoci občianskych rád.

Na Fončorde to v minulých rokoch bolo občianske združenie Zelená Fončorda, blízke Banskobystrickej alternatíve. Poslankyňa Kasová z občianskeho združenia bola zároveň aj predsedkyňou Výboru MČ Fončorda. Webové stránky prezrádzajú kvalitnú prácu. Nechýbal zoznam časti projektov – akcií a online formulár pre ich zber.

Je ale otázka, či združenie nezašlo za hranice občianskosti, či neprevzalo kompetencie občianskej rade a nevyužilo príležitosť na politickú reklamu. Na webových stránkach sa pod činnosť združenia podpisovali dve poslankyne.

Odpoveď je samozrejme potvrdzujúca, avšak hľadanie priestoru pre poslaneckú prácu nemôžem hodnotiť inak, ako pozitívne. Komunikovať s občanmi, pracovať a pochváliť sa výsledkami by malo byť prirodzené pre všetkých aktívnych poslancov.

Po voľbách sa so zmenou predsedníčky Výboru  MČF mení aj občianske združenie.

Podobne prirodzene sa po voľbách mení aj občianske združenie, ktoré slúžilo politickému princípu Víťaz berie všetko. Ako teda zabezpečiť neutralitu občianskeho združenia, ale aj občianskej rady a proporčné vyváženie vo výbore?

Mohlo by to byť jednoduché, keby sme vytvorili dostatočný priestor pre politickú prácu poslancov. Ak im dáme motiváciu oslovovať občanov, vyhľadávať problémy, projekty a pochváliť sa svojou prácou, zostane priestor aj na občianske aktivity.

Aj pre voličov by bolo výhodné zviditeľniť informácie o projektoch a o poslancoch. Obyvatelia by mali tiež možnosť vybrať si poslancov, ktorým by chceli zveriť ich dobrý nápad.

Návrh

Bolo by výhodné rozdeliť financie medzi poslanecké kluby podľa príslušného zastúpenia poslancov v mestskej časti. Jednotlivé kluby by pri hlasovaní mali pri použití príslušnej čiastky právo veta. Samozrejme, poslanecké kluby by sa mohli spájať a financovať tak aj väčšie projekty. Obyvatelia by takto mali prehľad, kto a aké projekty podporuje.

Naliehavý problém nedostatočnej verejnej komunikácie o projektoch by riešili jednotliví poslanci a ich kluby. Priestor na pomáhanie výborom by samozrejme mali aj občianske rady, ktorých počet v jednej mestskej časti nie je štatútom limitovaný.

Občianske rady

Mali by zhromažďovať projekty, požiadavky, nápady a byť databázou, z ktorej by si výbory a poslanci mohli projekty vyberať. Mohli by byť neutrálnou pôdou na komunikáciu, na podporu aktivizácie obyvateľov.

Ich program a aktivity by záležali od jednotlivých rád. Viem si predstaviť špeciálne zriadené občianske rady pre riešenie konkrétnych problémov, alebo tematické občianske rady, alebo rady pre menšie úseky v rámci jednej mestskej časti.

Široká komunikácia dokáže zastaviť hlúposť aj zneužívanie verejných prostriedkov. Viete, že práve teraz sa rozhoduje o použití financií pre mestské časti? Viete z akých projektov sa bude vyberať? Viete kto za aké projekty zdvihol ruku pred rokom, či dvoma? Žiadajte napríklad webové stránky, alebo aj mestské tabule s kvalitnými informáciami.

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Občianska aktivistka, blogerka