V prijímacom konaní na stredné školy pre školský rok 2013/14 je novinkou, že  uchádzači, ktorí sa budú hlásiť do všetkých študijných odborov končiacich sa  maturitnou skúškou, už budú robiť aj prijímaciu skúšku z predmetov, ktoré sú pre daný študijný odbor profilové, (okrem žiakov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 percent).

Ilustračné foto: BBonline.sk

Základnou podmienkou prijatia žiaka na strednú školu je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. Uchádzači o štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (s talentovou skúškou) by do 1. februára 2013 mali poznať kritériá prijatia a termíny talentových skúšok.  V procese prijímacieho konania pre školský rok 2013/2014 je následne dôležitý termín 20. február 2013. Do tohto dátumu podáva rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa prihlášku na štúdium v odbore s talentovou skúškou. Prihlášku podáva rodič riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Riaditeľ základnej školy následne odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára 2013. Talentové skúšky  realizujú príslušné stredné školy  v termíne  od 25. marca do 15. apríla 2013.

Žiaci, ktorí majú záujem študovať na osemročných gymnáziách,  sa môžu uchádzať len  o prijatie do prvého  ročníka po absolvovaní piateho ročníka základnej školy. Ustanovenia  zákona o prijímaní žiakov do vyšších ročníkov stredných škôl sa na osemročné vzdelávacie programy gymnázií nevzťahujú. Uchádzači o štúdium v osemročných gymnáziách podávajú prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy v rovnakom termíne ako uchádzači o štvorročné gymnáziá.

Pre uchádzačov o štúdium v ostatných typoch stredných škôl je dôležité vedieť, že do konca marca 2013 riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok. Do 10. apríla 2013 podáva rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa  prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku žiaka na strednú školu do 20. apríla 2013. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne overené kópie).

Prvý termín 1. kola prijímacích skúšok je stanovený na pondelok, 13. mája 2013. 

Druhý termín 1. kola prijímacích skúšok je stanovený na štvrtok, 16. mája 2013.

Rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest, zverejní riaditeľ strednej školy do 6. júna 2013.

2. kolo prijímacích skúšok je stanovené na utorok, 18. júna 2013.

V prijímacom konaní na stredné školy pre školský rok 2013/14 je novinkou, že  uchádzači, ktorí sa budú hlásiť do všetkých študijných odborov končiacich sa  maturitnou skúškou, už budú robiť aj prijímaciu skúšku z predmetov, ktoré sú pre daný študijný odbor profilové, (okrem žiakov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 percent). Toto sa nevzťahuje na odbory, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (s talentovou skúškou).

Kritériá na prijímacie konanie budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho príslušnej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK k 1. 9. 2013

Typ strednej školy

Počet

gymnázium

18

stredná priemyselná škola

4

obchodná akadémia

5

hotelová akadémia

1

pedagogická a sociálna akadémia

1

technická akadémia

1

konzervatórium

1

stredná zdravotnícka škola

3

spojená škola

8

stredná odborná škola

21

SPOLU

63

Stanovený plán výkonov

pre 1. ročník stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Typ školy

šk. rok 2013/2014

Triedy

Žiaci

Gymnáziá – 4-ročné štúdium

44

1292

Gymnáziá – 8-ročné štúdium

12

275

Konzervatórium

2

59

SOŠ

206

5905

SPOLU

264

7531

Plán výkonov pre jednotlivé odbory škôl je zverejnený ne stránke www.vucbb.sk, pod odborom vzdelávania a kultúry v záložke prijímacie konanie. Ďalšie informácie sú na stránke Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici www.svsbb.sk.