Sme zava­lení plas­tami, za kto­rých lik­vi­dá­ciu platí životné pro­stre­die veľkú daň. Stačí si len spo­čí­tať, koľko plas­to­vých oba­lov denne pou­ži­jeme a zaho­díme.

Našťas­tie pri­bú­dajú eko­lo­gické rie­še­nia a iniciatívy, ako prí­rode ško­diť menej. Prí­kla­dom je aj eko pre­dajňa s čapo­va­nou dro­gé­riou Eco­terra, ktorú otvo­rili v Banskej Bystrici.

Po tom, čo eko­lo­gicky pria­teľ­skú pre­dajňu Eco­terra otvo­rili v Trnave, pribludla jedna aj v Banskej Bystrici na Hornej 3.

Foto: Ecoterra.sk

Ako zákaz­níci tu náj­dete kva­litné pro­dukty od talian­skeho výrobcu, ktoré sú šetrné k prí­rode aj vášmu zdra­viu. Sú vyrá­bané na rast­lin­nej báze a sú voľne rozložiteľné v prí­rode. Nenájdete v nich totiž žiadne škod­livé che­mické látky ako oxid chlo­ri­čitý, fos­for, bie­lidlá či umelé far­bivá a par­fémy. Sú preto šetrné pre pokožku ľudí, detí aj zvie­rat.

Bežne pre­dá­vaná koz­me­tika a dro­gé­ria je totiž plná agre­sív­nych che­mi­ká­lií, ktoré sa vylu­čujú do vody, pôdy aj ovzdu­šia. Kon­ta­mi­no­vaná voda sa opäť vra­cia k nám do domác­ností, napriek tomu, že je už vyčis­tená v čis­tičke. Zne­čis­tená pôda ovplyv­ňuje kva­litu plo­dín, ktoré jeme. Tým, že nebu­deme pod­po­ro­vať hro­ma­de­nie plas­tov, pros­pe­jeme život­nému pro­stre­diu aj vlast­nému zdra­viu. Možno sa vám to zdá ako malý krok, no verte, že sprá­va­nie kaž­dého jed­not­livca zaváži.

Uverejnil používateľ Ecoterra Banská Bystrica Nedeľa 2. apríla 2017

Ako to v pre­dajni fun­guje?

Podobne, ako keď si chcete nača­po­vať víno vo vinárstve. Prí­dete s vlast­nou fľa­šou alebo iným oba­lom alebo si ho zakú­pite v pre­dajni a nača­pu­jete si doňho mydlá, pra­cie pros­triedky či sapo­náty. Pla­títe len za čistú váhu pro­duk­tov, vďaka čomu ušet­ríte za bale­nia, eti­kety a ďal­šie “mar­ke­tin­gové ozdoby”. Použitý obal zre­cyk­lu­jete tak, že si ho pri­ne­siete aj nabu­dúce. Výho­dou je tiež to, že si kúpite len také množ­stvo výrobku, ktoré sku­točne spot­re­bu­jete.