Vybrané zariadenia sociálnych služieb mesta Banská Bystrica boli v uplynulých dňoch podrobené recertifikačnému a dozornému auditu. V celkovom zhrnutí sa konštatuje, že mesto Banská Bystrica patrí kvalitou, rozsahom a úrovňou poskytovania sociálnych služieb k popredným poskytovateľom sociálnych služieb na území Slovenska. Svojou profesionalitou a ľudským prístupom všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb ku klientom, má predpoklady pre ďalšie zlepšovanie kvality.

Zariadenie pre seniorov Jeseň (foto: banskabystrica.sk)

Recertifikačný a dozorný audit bol vykonaný audítorskou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Audit bol zameraný na systém manažérstva kvality (záväzok manažmentu, realizácia služieb, meranie, analýza zlepšovanie, riadenú dokumentáciu, interné dokumenty).

Vo všetkých zariadeniach boli v rámci auditov preskúmané procesy, riadenie dokumentov, obhliadkou prevádzok boli náhodnou kontrolou preverované procesy a ich plnenie v praxi, (kontrola vedenia opatrovateľskej dokumentácie, kontrola plánov upratovania a dezinfekcie, manipulácia s bielizňou,dotazníky spokojnosti, …).

Podľa primátora Petra Gogolu sú výsledky auditu dôvodom, aby sa mesto Banská Bystrica aj naďalej právom pýšilo prívlastkom lídra v poskytovaní sociálnych služieb medzi slovenskými samosprávami. „Za všetko hovorí výrok audítoriek, ktoré skonštatovali, že jeseň života by chceli stráviť v našich zariadeniach sociálnych služieb. Pre našu samosprávu je to ocenenie systematickej kvalitnej práce, ale je to zároveň obrovský záväzok.“

Recertifikačný audit STN EN ISO 9001:2009 bol vykonaný v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti MsÚ Banská Bystrica, konkrétne:
KOMUCE – Agentúra sociálnych služieb ul. Robotnícka 12 Banská Bystrica
KOMUCE – ul. Krivánska 16 – 26 Banská Bystrica
Mestské detské jasle – ul. Tr. SNP 15 Banská Bystrica
Stredisko sociálnych služieb – Na Uhlisku 1

Dozorným auditom prešlo Zariadenie pre seniorov Jeseň na ul. Internátna 10 v Banskej Bystrici.

„Pri službách, ktorých poskytovanie je vždy založené na priamom alebo nepriamom medziľudskom kontakte, je podstatné doplniť hodnotenie kvality aj o jej subjektívnu stránku t.j. o individuálne pociťovanú kvalitu. Samotné analytické vyhodnotenie spomenutých kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov by neposkytovalo ucelený obraz. O tom svedčí uvedený výrok audítoriek, ale aj ďakovné listy od klientov a príbuzných prijímateľov sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Existuje jeden zaujímavý citát, ktorý vyslovil Henry Ford: Kvalita je robiť všetko správne, keď sa nik nepozerá. Môžeme konštatovať, že v duchu tejto myšlienky fungujú zariadenia sociálnych služieb v Banskej Bystrici,“ hovorí námestníčka pre služby MsÚ Banská Bystrica Mária Filipová.