Obľúbená Bystrická hodinka je tu aj v tomto roku. Vo štvrtok 19. januára sa v Kaviarni Národného domu uskutoční už jej 53. pokračovanie. Tentoraz na tému Banskobystrická kapitula ako hodnoverné miesto v časoch osvietenstva.

Osvietenskí panovníci Mária Terézia a Jozef II. svojimi reformami menili celú spoločnosť, pričom reformné zásahy do organizácie cirkevných záležitostí neboli výnimkou. Odrazom ich politiky bol tak i vznik Banskobystrickej diecézy s kapitulou a ich neskoršie riadenie.

Ako uviedla Diana Javorčíková, hlavná organizátorka podujatia, pozvanie prednášať na januárovej Bystrickej hodinke prijala Zuzana Mičková z Katedry dejín štátu a práva Právnickej fakulty UMB, ktorá návštevníkom priblíži fungovanie banskobystrickej kapituly.

„Témou prednášky bude práve činnosť banskobystrickej kapituly, no nie jej cirkevná, ale svetská administratíva. Kapitula okrem svojich cirkevných povinností, totiž ako inštitúcia verejného notárstva plnila aj sekulárnu funkciu. Na základe dochovaných archívnych dokumentov si na prednáške predstavíme personálne a hospodárske zázemie kapituly a to, ako vyzerala jej činnosť v tomto reformnom období. Podľa protokolu hodnoverného miesta z rokov 1780 až 1795, uloženom v banskobystrickom diecéznom archíve, poznáme štruktúru a množstvo agendy ustanovizne za prvých desať rokov jej pôsobenia. V neposlednom rade môžeme na agende banskobystrickej kapituly zároveň sledovať i reformné snahy cisára Jozefa II. práve v otázke uhorských hodnoverných miest,“ uviedla Zuzana Mičková.

Prvá tohtoročná Bystrická hodinka sa uskutoční vo štvrtok 19. januára o 18.00 h v Kaviarni Národného domu. Vstup na podujatie je tradične voľný.

Podujatie Bystrická hodinka organizujú dobrovoľníci z Banskobystrického okrášľovacieho spolku.