V banskobystrickom Thurzovom dome sa v utorok 14. mája uskutoční prezentácia publikácie Samospráva a právo mesta Krupina v stredoveku a beseda s jej autorom, historikom a archivárom Petrom Chlepkom.

V časoch panovania kráľa Bela IV. získala komunita mešťanov v Krupine svoje privilégiá, ktoré dali základ neskoršiemu krupinskému právu. Toto právo našlo uplatnenie aj v desiatkach ďalších lokalít a výraznou mierou tak pomohlo rozvoju osídlenia územia Slovenska v stredoveku. Doteraz však nevyšla práca, ktorá by sa touto témou zaoberala do hĺbky.

v01-Stretnutia s minulosťou 04_2024

Publikácia Samospráva a právo mesta Krupina v stredoveku od historika Petra Chlepka prináša hlboký a analytický pohľad na vývoj samosprávy a práva v Krupine. Prezentované poznatky a tvrdenia o vývoji, obsahu, charaktere a rozšírení práva, sú v prevažnej miere založené na náročnom a prácnom výskume archívneho materiálu.

„Krupina v priebehu stredoveku vytvorila okolo seba rozsiahly právny okruh a neraz zasiahla aj do vývoja práva v celouhorskom kontexte. V prípade stredovekých uhorských miest ide ruka v ruke s privilégiami a právom aj ich samospráva. Richtár a mestská rada často tvorili súdny tribunál mesta. Popri súdnej funkcii riešili rôzne otázky hospodárstva mesta, jeho fungovania a v neposlednom rade hájili záujmy mesta, často aj pred samotným panovníkom.  Publikácia prezentuje vývoj a fungovanie samosprávy v stredovekej Krupine, kde môžeme nezriedka sledovať konanie konkrétnych mešťanov, ktorí doslova tvorili dejiny mesta. Okrem toho si čitateľ môže urobiť živý obraz o tom, ako vyzerala súdna agenda stredovekého mesta a čo to znamenalo, keď sa udelilo krupinské právo. Veľmi rád budem o tejto problematike s návštevníkmi diskutovať na besede v Thurzovom dome,“ hovorí historik Peter Chlepko.

Originálna, vedecky kvalitná a prínosná publikácia poskytuje čitateľovi analytický a syntetizujúci pohľad na problematiku, ktorej slovenská historiografia po dlhú dobu venovala, napriek frekventovaným odkazom, len neúplný, čiastkový záujem.

„Staršie slovenské práce riešia tému mestského práva iba na veľmi všeobecnej úrovni. Text v publikácii stojí na dôkladnej heuristike či už historiografie ale najmä prameňov, čoho výsledkom je prínosná syntéza príslušnej problematiky aj s novými zisteniami. Verím, že kniha bude veľkým prínosom vo výskume dejín krupinského práva,“ dopĺňa Peter Chlepko.

Publikáciu Samospráva a právo mesta Krupina v stredoveku predstaví Stredoslovenské múzeum v utorok 14. mája 2024 o 17.00 h v Thurzovom dome.

Peter Chlepko absolvoval magisterské štúdium histórie na Trnavskej univerzite, neskôr pokračoval v doktorandskom štúdiu na Univerzite Hradec Králové. Vo svojej výskumnej činnosti sa okrem dejín samosprávy a práva venuje aj skúmaniu vývoja stredovekých miest a dejinám osídlenia. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a tiež pôsobí ako externý spolupracovník Centra urbánní historie Historického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Hradec Králové.

Stredoslovenské múzeum je kultúrnou inštitúciou Banskobystrického samosprávneho kraja.