Stali ste sa poškodeným v trestnom konaní? Bežný laik nevie, aké mu z toho vyplývajú práva. Aby ste sa s nimi mohli oboznámiť, pripravili sme pre vás ich krátky prehľad.

Kto je z pohľadu Trestného poriadku poškodeným

Poškodeným sa podľa Trestného poriadku rozumie osoba, ktorej bola trestným činom:

  • spôsobená majetková škoda,
  • ublížené na zdraví,
  • spôsobená morálna alebo iná škoda,
  • porušené alebo ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.

V trestnom konaní môže byť poškodený v postavení oznamovateľa aj svedka a poškodeným môže byť fyzická a tiež právnická osoba. Postavenie poškodeného sa pritom dá priznať len vtedy, ak je vymedzený charakter škody v príčinnej súvislosti so skutkom uvedenom v uznesení o vznesení obvinenia, v obžalobe a rozsudku.

Aké sú práva poškodeného

Poškodený má v trestnom konaní viaceré práva. Pokiaľ nerozumiete, čoho presne sa týkajú, obrátiť sa môžete na právnu poradňu. Znalosť vašich práv je prvým krokom k tomu, aby ste si ich mohli uplatniť. Ak neviete, ako ďalej v praxi postupovať, pomôže vám trestný právnik. Dôsledne dohliadne na to, aby boli vaše práva rešpektované počas vyšetrovania trestného činu aj počas pojednávania.

Právo na náhradu škody

V súvislosti s korupčnými a nimi súvisiacimi trestnými činmi má poškodený právo na náhradu škody. Toto právo je jeho najviac významným právom — pod škodou sa rozumie škoda spôsobená trestným činom. Nárok na jej náhradu si môže uplatniť v trestnom konaní, pričom musí byť splnená podmienka, že o tomto nároku ešte nerozhodlo občianske alebo iné súdne konanie. Nárok na náhradu škody si poškodený musí uplatniť do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania.

Právo robiť návrhy a nazerať do spisov

Poškodený má právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov a ich doplnenie. Má tiež právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom a dôkazy predkladať. K jeho právam patrí aj informovanosť o priebehu trestného konania, nazeranie do spisov a možnosť preštudovať ich.

Účasť na pojednávaní a právo záverečnej reči

Poškodený má právo zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní, prítomný môže byť tiež na verejnom zasadnutí o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu. Má právo uplatňovať konkrétne návrhy na uzavretie zmieru alebo dohody s páchateľom, byť písomne informovaný o svojich právach a byť o nich poučený. Poškodenému musí byť daná plná možnosť ich uplatniť, má právo podávať opravné prostriedky a právo záverečnej reči.

Právo na zmocnenca

Poškodeného môže podľa Trestného poriadku zastupovať zmocnenec. Ten je oprávnený robiť za poškodeného návrhy na vykonanie dôkazov, zúčastniť sa všetkých úkonov, na ktorých má právo zúčastňovať sa poškodený. Zmocnenec môže tiež podávať žiadosti a opravné prostriedky v mene poškodeného. Splnomocnenec ani poškodený však nemajú právo zúčastňovať sa výsluchov prípravného konania a nemajú počas neho právo klásť otázky vypočúvaným.